Plan vivienda

El passat 27 de maig es va publicar el Decret 75/0214 que recull nou Pla per al dret a l’Habitatge. Al pla, fortament condicionat per les circumstàncies del moment, s’hi recullen les línies a través de les quals el govern pretén articular la seva actuació en matèria d’habitatge:

  1. Acció social: facilitar l’accés a l’habitatge per a prevenir l’exclusió social i evitar el desnonament de les famílies amb problemes econòmics.
  2. Reactivació del sector: mitjançant la promoció d’habitatge protegit.

Amb aquestes dues prioritats com a eixos troncals, el pla s’articula en 5 capítols: el primer defineix l’escenari actual i estableix les bases de treball (protegibilitat, àmbits geogràfics, etcètera.), en el segon s’aborden els programes socials d’habitatge i al tercer capítol es tracta la rehabilitació. El quart capítol defineix la política d’habitatge protegit així com la seva classificació i tipologies. Al seu torn, el cinquè capítol  fa referència a les mesures transversals que es deriven dels punts anteriors.

Definida la voluntat política, caldrà veure ara com s’executa per tal de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, l’administració i les empreses del sector.